Podmienky služby

Posledná aktualizácia: 10. októbra 2023

Tieto podmienky používania (Podmienky používania) upravujú vaše používanie našich platforiem vrátane našej webovej stránky (www.wallstmemes.com) a ďalšie digitálne platformy.

Pred vstupom na naše platformy alebo ich používaním si pozorne prečítajte tieto Podmienky používania. Prístupom na naše platformy alebo ich používaním vyjadrujete svoj súhlas, súhlas a súhlas s týmito Podmienkami používania. Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami používania, nemáte oprávnenie naďalej používať naše platformy. 

1. Aktualizované funkcie projektu

 • 1.1. Wall Street Memes Project rozšíril svoje produkty a služby a teraz zahŕňa aj kryptokasíno. Kasíno je prevádzkované pod samostatnou webovou stránkou, ktorá má svoje vlastné Zmluvné podmienky a ďalšie dokumenty týkajúce sa zásad. Navštívte stránku http://wsmcasino.com/ a prečítajte si zmluvné podmienky na vyššie uvedenej webovej lokalite. Wall Street Memes, hoci ste k nej pridružení, nezodpovedajú za vaše činy vykonané na webovej stránke kasína.
 • 1.2. Tento dokument so zmluvnými podmienkami bol aktualizovaný, aby odrážal nové aktualizácie. Prečítajte si dokument, aby ste boli informovaní o zmenách.
 • 1.3. Aby sa predišlo pochybnostiam a zjednodušeniu terminológie, výraz „Platformy“ sa bude naďalej vzťahovať na www.wallstmemes.com a malo by sa zvážiť, že nezahŕňa samostatnú webovú stránku kasína.

2. O nás

 • 2.1. Wall Street Memes (my, naše a my) je medzinárodná obchodná spoločnosť so sídlom v Panama City a naše sídlo je vo finančnom centre Tower, 10. poschodie, 50. ulica a na rohu Elvira, Panama City, PAN. Sme vývojári www.wallstmemes.com a $WSM token, ktorý momentálne beží v sieti Ethereum a využíva nami vyvinuté smart kontrakty. 
 • 2.2. Informácie a obsah na našich platformách nie sú určené na distribúciu alebo ich použitie žiadnou osobou alebo subjektom v akejkoľvek jurisdikcii alebo krajine, kde by takéto šírenie alebo používanie bolo v rozpore so zákonom alebo predpismi alebo ktoré by nás podrobovali akejkoľvek registračnej požiadavke v rámci takejto jurisdikcie alebo krajina. Ak k našim platformám pristupujete z takýchto iných miest, robíte tak z vlastnej iniciatívy a nesiete výhradnú zodpovednosť za dodržiavanie miestnych zákonov, ak a v rozsahu, v akom platia miestne zákony.
 • 2.3. Aby ste mohli používať naše platformy, nesmiete byť zahrnutí do žiadnych obchodných embárg alebo zoznamov ekonomických sankcií (ako je zoznam sankcií Bezpečnostnej rady OSN), zoznam špeciálne určených štátnych príslušníkov, ktorý vedie OFAC (Úrad pre kontrolu zahraničných aktív USA). Ministerstvo financií) alebo zoznam odmietnutých osôb alebo subjektov Ministerstva obchodu USA.
 • 2.4. Naše platformy sú určené pre používateľov, ktorí majú aspoň 18 rokov. Osoby mladšie ako 18 rokov nemajú povolené používať naše platformy.

3. Naše zásady ochrany osobných údajov

 • Okrem týchto Podmienok používania sa na vaše používanie našich platforiem vzťahujú aj naše Zásady ochrany osobných údajov, ktoré stanovujú podmienky, za ktorých spracúvame akékoľvek osobné údaje, ktoré od vás zhromažďujeme alebo ktoré nám poskytnete.

4. O našich hostingových službách

 • Hostingové služby pre našu webovú stránku poskytuje AWS a používame ochranu AWS Network Firewall.

5. Zmeny týchto Podmienok používania

 • 5.1 Z času na čas môžeme vykonať zmeny týchto Podmienok používania úpravou tejto stránky. Pravidelne kontrolujte túto stránku, aby ste boli informovaní o akýchkoľvek zmenách, ktoré sme vykonali, pretože sú pre vás záväzné.
 • 5.2. Najnovšia verzia týchto Podmienok používania bude vždy k dispozícii na našej webovej stránke. Akákoľvek nová verzia týchto Podmienok používania nadobudne platnosť a bude sa ňou riadiť používanie našich platforiem a váš vzťah s nami ihneď po dátume uverejnenia. Pokračovaním v používaní našich platforiem beriete na vedomie, prijímate a súhlasíte s tým, že budete viazaní podmienkami týchto aktualizácií a dodatkov.

6. Zmeny našich platforiem

 • 6.1. Naše platformy môžeme z času na čas aktualizovať a obsah môžeme kedykoľvek zmeniť. Upozorňujeme však, že akýkoľvek obsah na našich platformách môže byť kedykoľvek zastaraný a nie sme povinní ho aktualizovať.
 • 6.2. Nezaručujeme, že naše platformy alebo akýkoľvek obsah na nich bude bez chýb alebo vynechaní.

7. Prístup k našim platformám

 • 7.1. Naše platformy sú dostupné bezplatne.
 • 7.2. Nezaručujeme, že naše platformy alebo akýkoľvek obsah na nich bude vždy dostupný alebo neprerušený. Prístup k našim platformám je povolený na dočasnom základe. Všetky naše platformy alebo ich časť môžeme bez upozornenia pozastaviť, stiahnuť, prerušiť alebo zmeniť. Nenesieme voči vám zodpovednosť, ak z akéhokoľvek dôvodu budú naše platformy kedykoľvek alebo na akékoľvek obdobie nedostupné.
 • 7.3. Zodpovedáte za vykonanie všetkých opatrení potrebných na to, aby ste mali prístup k našim platformám.
 • 7.4. Zodpovedáte aj za to, že všetky osoby, ktoré pristupujú k našim platformám prostredníctvom vášho internetového pripojenia alebo zariadenia, sú si vedomé týchto Podmienok používania a iných platných zmluvných podmienok a že ich budú dodržiavať.
 • 7.5. Naše platformy nesmiete používať na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely.
 • 7.6. Na naše platformy nesmiete pristupovať automatizovanými a nehumánnymi prostriedkami, či už prostredníctvom robota, skriptu alebo inak.
 • 7.7. Netvrdíme, že obsah dostupný na našich platformách alebo prostredníctvom nich je vhodný alebo dostupný vo vašich lokalitách. Dostupnosť našich platforiem alebo akejkoľvek služby alebo produktu opísaného na našich platformách môžeme kedykoľvek obmedziť na akúkoľvek osobu alebo geografickú oblasť. Ak sa rozhodnete pristupovať k našim platformám z vašej lokality, robíte tak na vlastné riziko.

8. Zakázané použitie

 • 8.1. K našim platformám nesmiete pristupovať ani ich používať na iný účel, než na ktorý sprístupňujeme naše platformy. Naše platformy tiež nesmiete používať v súvislosti s akýmkoľvek komerčným úsilím, s výnimkou prípadov, keď sme vyjadrili súhlas, že vám to umožníme v zmluve s nami.
 • 8.2. Konkrétne nesmiete bez nášho písomného povolenia vykonávať žiadnu z nasledujúcich činností:
 • 8.2.1. vykonávať akékoľvek neoprávnené používanie našich platforiem, ako je zhromažďovanie používateľských mien a/alebo e-mailových adries používateľov elektronickými alebo inými prostriedkami na účely odosielania nevyžiadaných e-mailov alebo vytváranie používateľských účtov automatizovanými prostriedkami alebo pod falošnými zámienkami;
 • 8.2.2. Obchádzať, deaktivovať alebo inak zasahovať do funkcií našich platforiem súvisiacich s bezpečnosťou vrátane funkcií, ktoré zabraňujú alebo obmedzujú používanie alebo kopírovanie akéhokoľvek obsahu alebo presadzujú obmedzenia používania našich platforiem a/alebo obsahu v nich obsiahnutého;
 • 8.2.3. zasahovať do našich platforiem alebo sietí či služieb pripojených k našim platformám, narúšať ich alebo vytvárať neprimeranú záťaž;
 • 8.2.4. Pokúsiť sa obísť akékoľvek opatrenia Stránky určené na zabránenie alebo obmedzenie prístupu k našim platformám alebo akejkoľvek časti našich platforiem;
 • 8.2.5. Systematicky získavať údaje alebo iný obsah z našich platforiem na vytvorenie alebo kompiláciu, priamo alebo nepriamo, kolekciu, kompiláciu, databázu alebo adresár;
 • 8.2.6. Podvádzať, podvádzať alebo zavádzať nás alebo iných používateľov, najmä pri akomkoľvek pokuse dozvedieť sa citlivé informácie o účte, ako sú podrobnosti o používateľských kontách a heslá;
 • 8.2.7. Pokus vydávať sa za iného používateľa alebo osobu alebo použiť používateľské meno iného používateľa;
 • 8.2.8. používať akékoľvek informácie získané z našich platforiem na obťažovanie, zneužívanie alebo ubližovanie inej osobe;
 • 8.2.9. Použite nákupného agenta alebo nákupného agenta na nákupy na našich platformách;
 • 8.2.10.Zapájať sa do akéhokoľvek automatizovaného používania systému, ako je napríklad používanie skriptov na odosielanie komentárov alebo správ alebo používanie akýchkoľvek nástrojov na dolovanie údajov, robotov alebo podobných nástrojov na zhromažďovanie a extrakciu údajov;
 • 8.2.11. Nahrajte alebo preneste (alebo sa pokúsite nahrať alebo preniesť) vírusy, trójske kone alebo iný materiál, vrátane nadmerného používania veľkých písmen a spamu (nepretržité uverejňovanie opakujúceho sa textu), ktorý narúša neprerušované používanie a užívanie našich platforiem akoukoľvek stranou alebo upravuje , narúša, narúša, mení alebo zasahuje do používania, funkcií, funkcií, prevádzky alebo údržby našich platforiem;
 • 8.2.12. Nahrajte alebo preneste (alebo sa pokúsite nahrať alebo preniesť) akýkoľvek materiál, ktorý funguje ako pasívny alebo aktívny mechanizmus zhromažďovania alebo prenosu informácií, vrátane, bez obmedzenia, formátov na výmenu grafiky („gif“), 1×1 pixelov, webových chýb, súborov cookie alebo iné podobné zariadenia (niekedy označované ako „spyware“ alebo „mechanizmy pasívneho zhromažďovania“ alebo „pcms“);
 • 8.2.13. S výnimkou toho, čo môže byť výsledkom používania štandardných vyhľadávacích nástrojov alebo internetového prehliadača, používajte, spúšťajte, vyvíjajte alebo distribuujte akýkoľvek automatizovaný systém, vrátane, bez obmedzenia, akéhokoľvek pavúka, robota, cheat utility, scraper alebo offline čítačky, ktoré pristupujú na naše platformy, alebo používanie alebo spúšťanie akéhokoľvek neautorizovaného skriptu alebo iného softvéru;
 • 8.2.14. Dešifrovať, dekompilovať, rozobrať alebo spätne analyzovať akýkoľvek softvér, ktorý tvorí alebo akýmkoľvek spôsobom tvorí časť našich platforiem;
 • 8.2.15. odstrániť upozornenie o autorských právach alebo iných vlastníckych právach z akéhokoľvek obsahu na našich platformách;
 • 8.2.16. Kopírovať alebo upravovať softvér našich platforiem, vrátane, ale nie výlučne, Flash, PHP, HTML, JavaScript alebo iného kódu;
 • 8.2.17. používať naše platformy ako súčasť akéhokoľvek úsilia konkurovať nám alebo inak používať naše platformy a/alebo ich obsah na akékoľvek úsilie generujúce príjmy alebo komerčné podnikanie;
 • 8.2.18. nesprávne používať naše podporné služby alebo podávať falošné správy o zneužívaní alebo nesprávnom správaní;
 • 8.2.19. obťažovať, zastrašovať alebo vyhrážať sa ktorémukoľvek z našich zamestnancov alebo agentov zapojených do poskytovania akejkoľvek časti našich platforiem;
 • 8.2.20. používať naše platformy na inzerciu alebo ponúkanie predaja neautorizovaného tovaru a služieb;
 • 8.2.21. zapojiť sa do neoprávneného vytvárania rámcov alebo prepájania s našimi platformami;
 • 8.2.22. znevážiť, pošpiniť alebo inak poškodiť, podľa nášho názoru, nás a/alebo naše platformy; alebo
 • 8.2.23. Používajte naše platformy spôsobom, ktorý nie je v súlade s akýmikoľvek platnými zákonmi alebo predpismi.

9. Duševné vlastníctvo

 • 9.1. Ak nie je uvedené inak, sme vlastníkom alebo držiteľom licencie všetkých práv duševného vlastníctva na našich platformách a materiáloch na nich zverejnených, vrátane, ale nie výlučne, zdrojových kódov, databáz, funkcií, softvéru, návrhov webových stránok, zvuku, videa, textov, fotografie a grafika. Tieto diela sú chránené legislatívou, akou je autorské právo, zákony o dizajnoch a ochranných známkach a podľa medzinárodných zmlúv a národných zákonov na celom svete.
 • 9.2. Vo všeobecnosti sú všetky ochranné známky, logá a servisné značky (spoločne ochranné známky), ktoré sa objavujú na našich platformách, registrované, neregistrované alebo inak chránené našimi ochrannými známkami alebo sú licencované na používanie tretími stranami. Ostatné ochranné známky sú vlastníctvom a sú registrované na príslušných vlastníkov. Nič, čo sa nachádza na našich platformách, by sa nemalo chápať ako udelenie, implicitne alebo inak, akejkoľvek licencie alebo práva na používanie akejkoľvek ochrannej známky bez nášho predchádzajúceho písomného povolenia alebo povolenia takejto tretej strany, ktorá je vlastníkom ochrannej známky. Zneužitie akejkoľvek ochrannej známky zobrazenej na našich platformách alebo akéhokoľvek iného obsahu na našich platformách, okrem prípadov uvedených v tomto dokumente, je prísne zakázané.
 • 9.3. Všetok obsah na našich platformách je tiež chránený autorským právom alebo je licencovaný na použitie z našej strany. Všetky práva sú vyhradené.
 • 9.4. Náš status (a status všetkých identifikovaných prispievateľov) ako autorov obsahu na našich platformách musí byť vždy uznaný.
 • 9.5. Nie ste oprávnení, predávať, reprodukovať, distribuovať, komunikovať, upravovať, zobrazovať, verejne vykonávať, oznamovať alebo inak pripravovať odvodené alebo použité diela založené na alebo používať akúkoľvek časť obsahu na našich platformách akýmkoľvek spôsobom pre akúkoľvek verejnosť alebo komerčné účely, pokiaľ nie je v týchto podmienkach používania uvedené inak, bez získania licencie od nás alebo od našich poskytovateľov licencií. Obsah na našich platformách tiež nesmiete zobrazovať ani oznamovať na žiadnej inej platforme, v sieťovom počítačovom prostredí alebo na žiadnej inej digitálnej platforme na akýkoľvek účel bez licencie od nás alebo od našich poskytovateľov licencií.
 • 9.6. Taktiež nie ste oprávnení systematicky získavať údaje alebo iný obsah z našich platforiem na vytváranie alebo kompilovanie, priamo alebo nepriamo, zbierky, kompilácie, databázy alebo adresára bez nášho písomného povolenia.
 • 9.7. Za predpokladu, že vlastníte naše aktívum NFT, máte udelenú obmedzenú licenciu na vytváranie fan-artu a tovaru z takéhoto aktíva NFT, ktoré možno komerčne použiť za predpokladu, že budete dodržiavať nižšie uvedené podmienky:
 • 9.7.1. Pred vytvorením akéhokoľvek fanartu musíte buď vlastniť dielo NFT, z ktorého fanart vytvárate, alebo získať na to povolenie od vlastníka diela NFT;
 • 9.7.2.Fanart nesmie používať pôvodné aktívum NFT. Váš fanart musí byť namiesto toho jedinečným a odlišným dielom (ale možno inšpirovaným) pôvodným aktívom NFT; a
 • 9.8. V prípade porušenia ktorejkoľvek z týchto Podmienok používania sa vaše povolenie na používanie našich platforiem automaticky ukončí a všetky kópie akéhokoľvek obsahu na našich platformách musia byť okamžite zničené. Akékoľvek neoprávnené použitie obsahu na našich platformách môže porušovať zákony o autorských právach, zákony o ochranných známkach, zákony o súkromí a publicite a komunikačné predpisy a stanovy.

10. Nespoliehajte sa na informácie

 • 10.1. Obsah na našich platformách je poskytovaný len pre všeobecné informácie. Nie je to určené na radu, na ktorú by ste sa mali spoliehať. Pred prijatím alebo zdržaním sa akéhokoľvek konania na základe obsahu na našich platformách musíte získať odborné alebo odborné poradenstvo.
 • 10.2. Hoci vynakladáme primerané úsilie na aktualizáciu informácií na našich platformách, neposkytujeme žiadne vyhlásenia, záruky ani záruky, či už vyjadrené alebo implikované, že obsah na našich platformách je presný, úplný alebo aktuálny.

11. Obmedzenie našej zodpovednosti

 • 11.1. V rozsahu povolenom zákonom vylučujeme všetky podmienky, záruky, vyhlásenia alebo iné podmienky, ktoré sa môžu vzťahovať na naše platformy alebo akýkoľvek obsah na nich, či už výslovné alebo implikované.
 • 11.2 Snažíme sa zabezpečiť, aby informácie poskytované na našich platformách boli presné a úplné. Nezaručujeme ani neprehlasujeme, že obsah na našich platformách je presný, bezchybný alebo spoľahlivý, ani že používanie našich platforiem neporuší práva tretích strán.
 • 11.3. Nenesieme žiadnu zodpovednosť voči žiadnemu používateľovi za akúkoľvek stratu alebo škodu, či už v dôsledku zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti), porušenia zákonnej povinnosti alebo inak, aj keď je to predvídateľné, vyplývajúce z alebo v súvislosti s používaním alebo nemožnosťou používania, naše platformy alebo používanie alebo spoliehanie sa na akýkoľvek obsah zobrazený na našich platformách.
 • 11.4. Ak ste firemným používateľom, vezmite prosím na vedomie, že nenesieme zodpovednosť najmä za:
 • 11.4.1. strata ziskov, predaja, podnikania alebo príjmov;
 • 11.4.2. prerušenie podnikania;
 • 11.4.3. strata predpokladaných úspor;
 • 11.4.4. strata obchodnej príležitosti, dobrého mena alebo reputácie; alebo
 • 11.4.5. akékoľvek nepriame alebo následné straty alebo škody.
 • 11.5. Ak ste spotrebiteľ, upozorňujeme vás, že naše platformy poskytujeme iba na domáce a súkromné ​​použitie. Súhlasíte s tým, že nebudete používať naše platformy na žiadne komerčné alebo obchodné účely a nenesieme voči vám žiadnu zodpovednosť za stratu zisku, stratu podnikania, prerušenie podnikania alebo stratu obchodnej príležitosti.
 • 11.6. Nenesieme zodpovednosť za žiadne straty alebo škody spôsobené vírusom, distribuovaným útokom odmietnutia služby alebo iným technologicky škodlivým materiálom, ktorý môže infikovať vaše počítačové vybavenie, počítačové programy, údaje alebo iný vlastný materiál v dôsledku vášho používania našich platforiem. alebo na sťahovanie akéhokoľvek obsahu na ňom alebo na akejkoľvek webovej stránke, ktorá je s ním prepojená.
 • 11.7. Budeme uchovávať určité údaje, ktoré prenášate na naše platformy na účely riadenia výkonu našich platforiem, ako aj údaje týkajúce sa vášho používania našich platforiem. Aj keď vykonávame pravidelné rutinné zálohy údajov, nesiete výhradnú zodpovednosť za všetky údaje, ktoré prenášate alebo ktoré sa týkajú akejkoľvek vašej činnosti na našich platformách. Súhlasíte s tým, že voči vám nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo poškodenie akýchkoľvek takýchto údajov, a týmto sa vzdávate akéhokoľvek práva na žalobu proti nám vyplývajúcej z akejkoľvek takejto straty alebo poškodenia takýchto údajov.
 • 11.8. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah webových stránok prepojených na našich platformách. Takéto odkazy by sa nemali interpretovať ako naše schválenie týchto prepojených webových stránok. Nenesieme zodpovednosť za žiadne straty alebo škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku ich používania.
 • 11.9. Súhlasíte a beriete na vedomie, že sme vám sprístupnili naše platformy a vstúpili do týchto Podmienok používania na základe podmienok v nich uvedených vrátane týchto obmedzení zodpovednosti, ktoré odrážajú primerané a spravodlivé rozdelenie rizika medzi strany a tvoria základný základ dohody medzi nami. Bez týchto obmedzení by sme vám nemohli poskytovať naše platformy.
 • 11.10. Súhlasíte s tým, že nás budete brániť, odškodniť a chrániť nás, vrátane našich dcérskych spoločností, pridružených spoločností a všetkých našich príslušných úradníkov, zástupcov, partnerov a zamestnancov, pred akoukoľvek stratou, škodou, zodpovednosťou, nárokom alebo požiadavkou, vrátane primeraných právnikov. ' poplatky a výdavky, spôsobené treťou stranou v dôsledku alebo vyplývajúce z (1) používania našich platforiem; (2) porušenie týchto Podmienok používania; (3) porušenie vašich vyhlásení a záruk uvedených v týchto podmienkach používania; (4) vaše porušenie práv tretej strany vrátane, ale nie výlučne, práv duševného vlastníctva; alebo (5) akýmkoľvek zjavným škodlivým činom v dôsledku používania našich platforiem inou osobou, s ktorou ste sa spojili. Bez ohľadu na vyššie uvedené si vyhradzujeme právo prevziať výhradnú obranu a kontrolu nad akoukoľvek záležitosťou, za ktorú nás musíte odškodniť na svoje náklady, a súhlasíte s tým, že budete spolupracovať s našou obhajobou takýchto nárokov. Vynaložíme primerané úsilie, aby sme vás informovali o každom takomto nároku, konaní alebo konaní, ktoré je predmetom tohto odškodnenia, keď sa o tom dozvieme.

12. Prevzatie rizík

 • 12.1. Prijímate a potvrdzujete každé z nasledujúcich:
 • 12.1.1. Ceny blockchainových aktív sú extrémne volatilné. Kolísanie cien iných digitálnych aktív by mohlo podstatne a nepriaznivo ovplyvniť hodnotu vašich NFT, ktoré môžu tiež podliehať značnej cenovej nestálosti. Nemôžeme vám zaručiť, že o peniaze neprídete.
 • 12.1.2. Za určenie, či a aké dane sa vzťahujú na vaše transakcie, nesiete výhradnú zodpovednosť.
 • 12.1.3. Existujú riziká spojené s používaním internetových a digitálnych aktív, vrátane, ale nie výlučne, rizika problémov s hardvérom, softvérom a internetovým pripojením, zavlečenia vírusov a škodlivého softvéru, neoprávneného prístupu tretích strán k informáciám uloženým vo vašom digitálnom zariadení. peňaženku atď. Akceptujete a beriete na vedomie, že nebudeme zodpovední za žiadne komunikačné zlyhania, prerušenia, chyby, skreslenia alebo oneskorenia, ktoré môžete zaznamenať pri používaní siete Ethereum.
 • 12.1.4. Nedostatočné využívanie alebo verejný záujem o vytváranie a rozvoj distribuovaných ekosystémov by mohol negatívne ovplyvniť vývoj mémov na Wall Street.
 • 12.1.5. Regulačný režim, ktorým sa riadia technológie blockchainu, kryptomeny a tokeny, je neistý a nové nariadenia alebo politiky môžu podstatne nepriaznivo ovplyvniť vývoj mémov z Wall Street a potenciálnu užitočnosť alebo hodnotu NFT.
 • 12.1.6. Aktualizácie a opravy siete Ethereum môžu mať neúmyselné nepriaznivé účinky na NFT.

13. Vylúčenie zodpovednosti za hazardné hry

 • 13.1. www.wallstmemes.com bude zahŕňať sekcie, ktoré smerujú do kasína Wall Street Memes na adrese http://wsmcasino.com/. Každý, kto nasleduje odkaz a rozhodne sa používať a pristupovať k akýmkoľvek službám súvisiacim s kasínom Wall Memes, musí byť plnoletý, ktorý sa môže líšiť v závislosti od jurisdikcie, v ktorej má používateľ bydlisko.
 • 13.2. Nie sme zodpovední za žiadne straty a/alebo škody, ktoré vám vzniknú pri prístupe k informáciám o kasíne na wsmcasino.com. Wallstmemes.com poskytuje iba všeobecný informačný panel zobrazujúci všetky produkty a služby súvisiace so značkou „Wall Street Memes“.
 • 13.3. Podporujeme zodpovedné hranie a povzbudzujeme našich používateľov, aby si stanovili osobné limity svojich hazardných aktivít a nenesieme zodpovednosť za žiadne hráčske návyky a/alebo závislosti. Ak sa domnievate, že máte problém s hazardnými hrami, žiadame vás, aby ste vyhľadali pomoc od príslušných podporných organizácií 
 • 13.4. Súhlasíte s tým, že nebudete využívať služby hazardných hier, ak ste z jurisdikcie, ktorá obmedzuje takéto aktivity. Ak sa rozhodnete použiť sieť VPN, súhlasíte s tým, že nenesieme zodpovednosť za prípadné následky. 

14. Nahrávanie obsahu na naše platformy

 • 14.1. Kedykoľvek použijete funkciu, ktorá vám umožňuje nahrať akýkoľvek obsah, otázky, komentáre, návrhy, nápady, spätnú väzbu alebo iné informácie týkajúce sa našich platforiem (príspevky) na naše platformy, alebo nadviazať kontakt s inými používateľmi našich platforiem, musíte dodržiavať štandardy obsahu stanovené v týchto podmienkach používania. Zaručujete, že všetky takéto Príspevky sú v súlade s týmito štandardmi a budete voči nám zodpovedať a odškodníte nás za akékoľvek porušenie tejto záruky.
 • 14.2. Akýkoľvek obsah, ktorý nahráte na naše platformy, sa nebude považovať za dôverný a chránený. Ponechávate si všetky svoje vlastnícke práva na váš obsah, ale musíte nám a ostatným používateľom Stránky udeliť obmedzenú licenciu na používanie, ukladanie a kopírovanie tohto obsahu a na jeho distribúciu a sprístupnenie tretím stranám. Máme tiež právo zverejniť vašu identitu akejkoľvek tretej strane, ktorá tvrdí, že akýkoľvek obsah, ktorý ste uverejnili alebo nahrali na naše platformy, predstavuje porušenie ich práv duševného vlastníctva alebo ich práva na súkromie.
 • 14.3. Nebudeme zodpovední ani ručiť žiadnej tretej strane za obsah alebo presnosť akéhokoľvek obsahu uverejneného vami alebo akýmkoľvek iným používateľom našich platforiem.
 • 12.4. Máme právo odstrániť akýkoľvek príspevok, ktorý uverejníte na našich platformách, ak podľa nášho názoru váš príspevok nie je v súlade s normami obsahu stanovenými v týchto podmienkach používania.
 • 14.5. Názory vyjadrené inými používateľmi na našich platformách nereprezentujú naše názory ani hodnoty.
 • 14.6. Za zabezpečenie a zálohovanie svojho obsahu nesiete výhradnú zodpovednosť.

15. Vírusy

 • 15.1. Nezaručujeme, že naše platformy budú bezpečné alebo bez chýb alebo vírusov.
 • 15.2. Zodpovedáte za konfiguráciu svojho zariadenia, informačných technológií, počítačových programov a platformy, aby ste mali prístup k našim platformám. Mali by ste použiť svoj vlastný antivírusový softvér.
 • 15.3. Naše platformy nesmiete zneužívať vedomým zavádzaním vírusov, trójskych koní, červov, logických bômb alebo iného materiálu, ktorý je škodlivý alebo technologicky škodlivý. Nesmiete sa pokúšať získať neoprávnený prístup k našim platformám, serverom, na ktorých sú naše platformy uložené, alebo akémukoľvek serveru, počítaču alebo databáze pripojenej k našim platformám. Nesmiete útočiť na naše platformy prostredníctvom útoku odmietnutia služby alebo distribuovaného útoku odmietnutia služby. Porušením tohto ustanovenia sa môžete dopustiť trestného činu. Každé takéto porušenie nahlásime príslušným orgánom činným v trestnom konaní a budeme s týmito orgánmi spolupracovať tak, že im oznámime vašu totožnosť. V prípade takéhoto porušenia vaše právo na používanie našich platforiem okamžite zanikne.

16. Prepojenie s našimi platformami

 • 16.1. Môžete sa prepojiť s našimi platformami za predpokladu, že tak urobíte spôsobom, ktorý je spravodlivý a legálny a nepoškodí našu povesť ani ju nezneužije.
 • 16.2. Nesmiete vytvoriť prepojenie takým spôsobom, ktorý by naznačoval akúkoľvek formu asociácie, schválenia alebo podpory z našej strany, ak žiadna neexistuje.
 • 16.3. Naša stránka nesmie byť zarámovaná na žiadnej inej stránke.
 • 16.4. Vyhradzujeme si právo zrušiť povolenie na prepojenie bez upozornenia.
 • 16.5. Webová stránka, na ktorú odkazujete, musí vo všetkých ohľadoch spĺňať štandardy obsahu stanovené v týchto podmienkach používania.
 • 16.6. Ak chcete na našich platformách použiť iný obsah, ako je uvedené vyššie, kontaktujte prosím contact@Wallstmemes.com

17. Odkazy a zdroje tretích strán na našich platformách

 • 17.1. Ak naše platformy obsahujú odkazy na iné stránky a zdroje poskytované tretími stranami, tieto odkazy slúžia len pre vašu informáciu. Nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom týchto stránok alebo zdrojov.
 • 17.2. Zahrnutie akéhokoľvek odkazu na takéto stránky tretích strán neznamená, že tieto stránky schvaľujeme. Neskontrolovali sme všetok obsah obsiahnutý na prepojených stránkach a nezodpovedáme za obsah ani presnosť akýchkoľvek stránok mimo lokality alebo akýchkoľvek iných stránok prepojených s našimi platformami. Ak sa rozhodnete kliknúť na akýkoľvek odkaz na stránky mimo lokality alebo na lokality tretích strán, je to a považuje sa to za vykonané na vaše vlastné riziko.
 • 17.3. Môžeme tiež povoliť tretím stranám, aby zobrazovali svoje reklamy a ďalšie informácie na webovej stránke. Jednoducho poskytujeme priestor na umiestnenie takýchto reklám a nemáme žiadny iný vzťah s týmito inzerentmi tretích strán. Zahrnutie reklám neznamená, že súhlasíme s predmetom reklám. Nekontrolovali sme obsah reklám a nezodpovedáme za obsah alebo presnosť takýchto reklám. Ak sa rozhodnete kliknúť na reklamný odkaz na stránky mimo lokality alebo lokality tretích strán, je to a považuje sa to za vykonané na vaše vlastné riziko.

18. Ukončenie a pozastavenie

 • Môžeme ukončiť, zablokovať alebo pozastaviť váš prístup k našim platformám a ich používanie, ak sa odôvodnene domnievame, že ste porušili alebo konali v rozpore s literou alebo duchom týchto Podmienok používania alebo porušili naše práva, naše pridružené spoločnosti alebo akúkoľvek tretiu stranu. s upozornením alebo bez neho. Súhlasíte s tým, že môžeme upraviť alebo prerušiť poskytovanie prístupu k našim platformám, a to s upozornením alebo bez neho. Súhlasíte s tým, že nebudeme niesť zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane v dôsledku takejto úpravy alebo prerušenia. Ustanovenia s názvom „Obmedzenie našej zodpovednosti“ a „Všeobecné ustanovenia“ zostanú v platnosti aj po ukončení týchto Podmienok používania.

19. Všeobecné ustanovenia

 • 19.1. Netvrdíme, že obsah na našich platformách je vhodný alebo dostupný na použitie v každej krajine sveta. Zodpovedáte za dodržiavanie príslušných miestnych zákonov, pričom máte na pamäti, že prístup k našim platformám nemusí byť pre určité osoby alebo v určitých krajinách legálny.
 • 19.2. Ak sa zistí, že niektoré ustanovenie týchto Podmienok používania alebo jeho časť je nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, bude sa mať za to, že toto ustanovenie alebo čiastočné ustanovenie nie je súčasťou týchto Podmienok používania a zákonnosť, platnosť alebo vymáhateľnosť zostávajúce ustanovenia týchto Podmienok používania tým nie sú dotknuté, pokiaľ to príslušný zákon nevyžaduje inak.
 • 19.3. Tieto Podmienky používania predstavujú úplnú dohodu medzi vami a nami v súvislosti s používaním našich platforiem a nahrádzajú a rušia všetky predchádzajúce dohody, návrhy dohôd, dojednaní, záväzkov alebo vedľajších zmlúv akejkoľvek povahy uzatvorené stranami, či už ústne alebo písomné, v súvislosti s takýmto predmetom.
 • 19.4. Akékoľvek zrieknutie sa porušenia ktoréhokoľvek ustanovenia týchto Podmienok používania z našej strany nebude interpretované ako vzdanie sa akéhokoľvek iného alebo následného porušenia.

20. Rozhodné právo a jurisdikcia

 • 20.1. Upozorňujeme, že tieto Podmienky používania, ich predmet a formovanie (a akékoľvek mimozmluvné spory alebo nároky) sa riadia zákonmi Panamy. Vy aj my obaja súhlasíme s tým, že súdy v Paname budú mať výhradnú právomoc.
 • 20.2. Po implementácii nových krypto zákonov v Spojenom kráľovstve, https://wallstmemes.com/ nedodržiava nové predpisy FCA, preto ak pristupujete na webovú stránku zo Spojeného kráľovstva, mali by ste ju opustiť a nepoužívať naše služby. 

21. Partnerstvá

 • 21.1.Naše platformy môžu vytvárať oficiálne partnerstvá s tretími stranami. Všetky oficiálne partnerstvá budú oznámené na našich platformách a platformách tretej strany.
 • 21.2. Akákoľvek tretia strana, ktorá iba oznámi partnerstvo, môže byť falošná.

22. Transakcie Transak a Fiat

 • 22.1. Všetky prechody Fiat spojené s našimi platformami alebo vykonávané ako súčasť našich platforiem budú riešené naším partnerom Wert, Wert (https://wert.io/).
 • 22.2. Transakcie Fiat sú obmedzené na maximálne 10,000 XNUMX USD.
 • 22.3. Všetky transakcie Fiat podliehajú zmluvným podmienkam spoločnosti Wert a zmluvám s používateľmi (https://support.wert.io/en/) 

23. Kontaktujte nás

 • Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa týchto Podmienok používania alebo záležitostí vo všeobecnosti, kontaktujte nás na adrese contact@wallstmemes.com Túto e-mailovú adresu môžete použiť aj v prípade, že chcete požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame.

Ďakujeme, že používate naše platformy.